Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Informacje dla sponsorów

Festiwal „Ballady Europy” wyrasta wprost z europejskiej tradycji wspólnej zabawy i wspólnego ¶piewania.  Ze s³uchania ¶piewanych opowie¶ci i budowania w³asnych.
Zatem nasz festiwal jest czym¶ po¶rednim pomiêdzy spontaniczn±, ludyczn± zabaw±, a powa¿nym literacko-muzycznym wydarzeniem. Nasza impreza adresowana jest do ludzi kulturalnych, wymagaj±cych.

By³oby mi³o, gdyby mogli do nas z rado¶ci± zje¿d¿aæ reprezentanci wielu firm i instytucji z ca³ej Polski. I nie tylko z Polski.
Pañstwa Firmie proponujemy standardowo zamówienie us³ug promocyjnych za stosunkowo niewysok± kwotê, rzêdu 3,5 tys. z³ netto, co pozwala nam przyznaæ jej tytu³ „Sponsora Festiwalu” oraz wyeksponowaæ jej logo na wszystkich wydawnictwach, reklamach i obok sceny.

S± te¿ mo¿liwe bardziej wyrafinowane formy sponsoringu:
- wybrany koncert,
- wybrany artysta,
- impreza towarzysz±ca,
- g³ówny Sponsor Festiwalu... - do uzgodnienia.
Na razie nie mia³o to miejsca, ale mo¿e ju¿ w przysz³ym roku...

Dwa pierwsze festiwale „Ballads of Europe” zgromadzi³y ok. 2,0 tys. widzów, kolejne edycje ju¿ znacznie wiêcej.
Festiwal przynosi uczestnikom i publiczno¶ci sporo satysfakcji, jest wa¿nym i d³ugo wspominanym punktem wakacji, cieszy siê sporym zainteresowaniem mediów krakowskich.

Zwracamy uwagê, ¿e mi³o¶nicy ballad - to osoby oryginalne, zamo¿ne, czêsto po studiach, potencjalni klienci i partnerzy Waszej Firmy.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z jednym z organizatorów.

Pawe³ Orkisz
Dyrektor Artystyczny „Ballads of Europe”
pawel@orkisz.pl

 
sponsorzy_start_2012.png