Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Co to jest ballada?

Co trzeba wiedzieæ o naszym festiwalu?
1. ¦piewamy ballady ró¿nych krajów europejskich. By³y ju¿ u nas ballady czeskie, rosyjskie, francuskie, angielskie, wêgierskie i niemieckie.  Jeszcze przez wiele lat nie zabraknie nam krajów w Europie!

2. Ballada - to ¶piewana opowie¶æ, piosenka z tekstem, do s³uchania tekstu, zachwycania siê opowie¶ci±, fabu³±, tre¶ci±...

3. Ka¿dy z krajów ma w³asnych twórców i w³asne balladowe gwiazdy, ale my chcemy poznawaæ g³ównie ich ballady! Mniej interesuj± nas osoby, celebryci, blichtr. My chcemy zrozumieæ o czym ¶piewaj± w innych krajach, czym ¿yj±, o czym my¶l±, dlatego t³umaczymy ich pie¶ni i ¶piewamy je przynajmniej w czê¶ci po polsku. T³umaczymy i popularyzujemy ballady Europy.

4. Nasza impreza robiona jest z my¶l± o ludziach powa¿nych, którzy do odbioru piêknych pie¶ni potrzebuj± komfortu, nastroju, ¶wiec, mi³ego towarzystwa, piêknego otoczenia. To jest festiwal dla przedstawicieli elity kulturalnej, którzy zechc± odpocz±æ przy balladzie.

Jak wspomnieli¶my, ballada to taki rodzaj wypowiedzi artystycznej, w której autor-artysta zwraca siê bezpo¶rednio do s³uchacza-odbiorcy. Taka wypowied¼ (piosenka, pie¶ñ, ale i forma muzyczna, literacka...) musi byæ interesuj±ca dla s³uchacza, niezbyt trudna, opowiadana bez przesadnej egzaltacji, powinna mieæ charakterystyczny fina³, puentê, która zamknie piêkn± klamr± ca³o¶æ. W piosence jest to zazwyczaj dobra, ciekawa opowie¶æ z lekk±, ³atw± do powtórzenia melodi±.
S± przeró¿ne ballady: epicko-liryczne, uliczne, poetyckie piosenki z tekstem, który ma bawiæ, wzruszaæ, uczyæ optymizmu, a jednocze¶nie przemycaæ dobre, m±dre tre¶ci.

Uwaga: ballady to niekoniecznie „wolne kawa³ki”!
Ballada czêsto bywa uto¿samiana z „wolnym kawa³kiem” – zw³aszcza w dynamicznych gatunkach muzyki, takich jak: country, rock, metal, punk, pop, w których dominuje rytm, puls, energia p³yn±ca z muzyki, a tu nagle jaka¶ opowie¶æ, wiêc muzyka ustêpuje zwykle tekstowi, cichnie, nabiera spokojnego charakteru. Ale w swej istocie ballady mog± byæ grane w ró¿nych rytmach, nawet bardzo szybkich.

Geneza festiwalu "Ballads of Europe"

Festiwal "Ballads of Europe" jest coroczn± imprez± gromadz±c± w piêknym miejscu - na wspaniale odrestaurowanym dziedziñcu zamku królewskiego w Niepo³omicach - mi³o¶ników ballad.
Zw³aszcza tych, którzy do s³uchania poezji i pie¶ni wymagaj± pewnego komfortu. Wygodne krzese³ka, piêkne otoczenie, pewna kultura i elegancja - w przeciwieñstwie np. do "Bieszczadzkich Anio³ów" czy Gie³dy Piosenki w Szklarskiej Porêbie - bardziej sprzyjaj± refleksji. Tamte imprezy s± nadal cudowne, ale kilkana¶cie tysiêcy zmotoryzowanych turystów, t³umy rozkrzyczanej i podlanej piwem m³odzie¿y - w takiej atmosferze ginie to co dla nas najistotniejsze: ZAUROCZENIE.

Pomys³ festiwalu „Ballady Europy” narodzi³ siê wiosn± 2005 roku, w rozmowie pomiêdzy burmistrzem Niepo³omic, Stanis³awem Kracikiem, a krakowskim poet± i bardem, Paw³em Orkiszem – tu¿ po wystêpie „Piwnicy Pod Baranami” na dziedziñcu niepo³omickiego, piêknie odnowionego zamku królewskiego.
Niepo³omice to niewielkie, lecz bardzo prê¿nie rozwijaj±ce siê  i wzorowo zarz±dzane miasto niedaleko Krakowa (¿adna ma³opolska gmina nie mo¿e pochwaliæ siê takimi inwestorami!), na skraju prastarej Puszczy Niepo³omickiej. Zamek Królewski zbudowa³ tu Kazimierz Wielki, rozbudowali Jagiellonowie, którzy tu polowali, spêdzali lato, a w ¶redniowieczu... ¶piewa³o siê ballady!

Sk±d nazwa: Europejski Festiwal Ballady? – Bo ¶piewamy ballady z ró¿nych krajów Europy, wykonawcami s± równie¿ go¶cie z zagranicy. Ballada jest tradycj± typowo europejsk± i... tej wersji bêdziemy siê trzymaæ!

Dotychczas piêæ edycji festiwalu wzbudzi³o do¶æ umiarkowane zainteresowanie niepo³omiczan i krakowian, a z frekwencj± bywa³o ró¿nie, na ró¿nych koncertach – od 300 do 800 osób. Przyczyn± by³ zapewne tak¿e i termin dwóch pierwszych festiwali. Ch³ód wieczorów wrze¶niowych dawa³ siê we znaki, dlatego trzeci± edycjê festiwalu przenie¶li¶my na lipiec. I to by³ znakomity wybór.
Wyobra¼cie sobie Pañstwo letnie wieczory, cudownie o¶wietlony dziedziniec zamku wyj±tkowej urody, ksiê¿yc nad puszcz±, ¶wie¿e nadwi¶lañskie powietrze i ... ³agodne, melodyjne, wyj±tkowe ballady. 

Na niepo³omickim dziedziñcu zmie¶ci siê - wokó³ sceny - do 1000 osób. Wiêcej krzese³ek nie da siê ustawiæ bez utraty komfortu, a do tego nie dopu¶cimy! O naszym festiwalu coraz g³o¶niej w Polsce. Nie mamy na razie telewizji, ale w dobrych radiach i redakcjach mamy swoich sympatyków - dziennikarzy.

W ka¿dej edycji festiwalu urz±dzamy koncerty zarówno starych jak i wspó³czesnych ballad, polskich i europejskich. Prezentowali¶my tak¿e songi Dylana, Cohena, czyli spoza Europy, jeste¶my otwarci na wszystko co piêkne i ciekawe.


 

 
sponsorzy_start_2012.png