Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

18-20 lipca 2008
pi±tek, sobota, niedziela
(dziedziniec Zamku Królewskiego w Niepo³omicach)
3. festiwal „Ballads of Europe” po raz pierwszy odby³ siê lipcu, a nie we wrze¶niu. By³ wspania³ym ¶wiêtem ballady, spotkaniem ludzi kulturalnych i wra¿liwych, otwartych na poezjê, pie¶ñ, metaforê. Po raz pierwszy do¶æ obszerny dziedziniec siê zape³ni³, a organizatorzy utwierdzili siê w przekonaniu, ¿e impreza wesz³a w terminarz najciekawszych wydarzeñ kulturalnych w regionie i najwa¿niejszych spotkañ mi³o¶ników ballad w Polsce.  
* W festiwalu wziê³o udzia³ 18 artystów i zespo³ów. Koncerty obejrza³o ok. 3 tys. osób. Bud¿et imprezy wyniós³ ok. 150 tys. z³.
* Lipiec jest na pewno lepszym terminem na imprezê plenerow±, która przeci±ga siê do godzin nocnych, ale w polskim klimacie nie ma pewno¶ci, ¿e akurat ten okres lata nie bêdzie deszczowy. Tym razem jednak pogoda dopisa³a znakomicie, nawet zadziwiaj±co dobrze, bo przez 4 dni poprzedzaj±ce wrêcz la³o, przez 4 dni po festiwalu te¿ pada³o. Odebrali¶my to jako b³ogos³awieñstwo z góry!
* Po raz pierwszy do nocnego balladowania na dziedziñcu niepo³omickiego zamku zaprosili¶my gwiazdy, a nie amatorów. Dziêki temu przed³u¿yli¶my ucztê balladow± z ok. 2-3 do 6 godzin w pi±tek i 9 godzin w sobotê, a tak¿e umo¿liwili¶my niezamo¿nym mieszkañcom Niepo³omic i okolic pos³uchanie gwiazd gatunku zupe³nie za darmo (wieczorem wstêp wolny).
* Szczególnie spodoba³ siê Jaromir Nohavica, znakomity by³ wystêp Krzysztofa Daukszewicza. Wiele osób zwróci³o uwagê na wyj±tkowo piêkny plakat festiwalowy autorstwa Piotra Barszczewskiego.

Szczegó³owe relacje:
- Dzieñ I  - muzyka irlandzka oraz nocne balladowanie
- Dzieñ II – piosenki Kaczmarskiego, Nohavica i nocne balladowanie
- Dzieñ III – Piosenki retro i Koncert Galowy

Termin nastêpnego festiwalu: 17-19 lipca 2009 r. Zapraszamy 
 
sponsorzy_2008.png