Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Miejsce
dziedziniecwdzien.jpg
Koncerty festiwalowe odbywaj± siê na piêknym dziedziñcu Zamku Królewskiego w Niepo³omicach, który mie¶ci zadaszon± estradê i ok. 800 wygodnych krzese³. Miejsc stoj±cych: dodatkowo - oko³o 500.
Obok zamku znajduje siê parking na ok. 50 samochodów. Koncerty mo¿na równie¿ ogl±daæ na stoj±co z balkonów I piêtra, okalaj±cych dziedziniec.

swiecepublicznosc.jpg
W takim wnêtrzu piêknie eksponuj± siê wszelkie dekoracje kwiatowo-¶wiecowe, które nawet w dzieñ dodaj± uroku otoczeniu.

cienie_mowia.jpg
A co dopiero w nocy, kiedy mówi± wszystkie cienie?

Nawet w deszczu mo¿na prze¿yæ niesamowite chwile, bo dziedziniec niepo³omicki wygl±da wtedy zjawiskowo. Ale, na szczê¶cie, deszcz rzadko u nas go¶ci.
dziedziniecwdeszczu.jpg

Historia
 Król Kazimierz Wielki w po³owie XIV wieku wybudowa³ na skarpie pradoliny Wis³y obszerny, gotycki zamek. Równocze¶nie powsta³a osada Niepo³omice, pe³ni±ca funkcje s³u¿ebne dla dworu i zamku. Z zamku wyruszy³y wyprawy my¶liwskie do pobliskiej Puszczy Niepo³omickiej.
Dzie³o Kazimierza kontynuowali nastêpni królowie: W³adys³aw Jagie³³o, Zygmunt I Stary, a nastêpnie Zygmunt August, który zamkowi nada³ obecny kszta³t czworoboku z wewnêtrznym renesansowym dziedziñcem. Zas³ug± królowej Bony by³y ogrody w³oskie usytuowane przy po³udniowym skrzydle. najazd Szwedów w po³owie XVII wieku przyniós³ kres ¶wietno¶ci królewskiej budowli.

stanczyk.jpgPo rozbiorze Polski w 1772 roku Zamek wraz z miastem przeszed³ pod panowanie Austrii. Austriacy zmienili wystrój zamku, przeznaczaj±c go na koszary, rozebrali drugie piêtro. W okresie miêdzywojennym i powojennym Zamek pe³ni³ funkcje obiektu u¿yteczno¶ci publicznej.
Od 1991 roku, gdy zamek sta³ siê w³asno¶ci± Gminy Niepo³omice, przyst±piono do kompleksowych prac renowacyjnych. Po wielu remontach i pracach adaptacyjnych, królewska siedziba odzyska³a swoj± dawn± ¶wietno¶æ.Przez wieki Zamek by³ rezydencj± królów polskich, gdzie odbywa³y siê zjazdy koronne, odprawiano s±dy, wydawano statuty. Obecnie Zamek otwarty jest dla turystów i go¶ci. W zabytkowych wnêtrzach organizowane s± kongresy, zjazdy, sympozja, narady. W zamku mieszcz± siê siedziby Fundacji Zamek Królewski i Muzeum Niepo³omickiego, dziêki którym mo¿na obejrzeæ wystawy malarstwa i fotografii (bogate zbiory dzie³ W³odzimierza Puchalskiego), spotkaæ siê podczas wernisa¿y, koncertów, wielkich imprez o zasiêgu ogólnopolskim. W zamku ma swoj± siedzibê Towarzystwo Mi³o¶ników Muzyki i ¦piewu im. Stanis³awa Moniuszki.

Na czas remontu krakowskich Sukiennic, bogate zbiory z tamtejszej kolekcji by³y przeniesione i eksponowane w Niepo³omickim Zamku. Obecnie mo¿na ogl±daæ europejskie skarby z Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

W historycznych wnêtrzach zamku dzia³a restauracja podaj±ca tradycyjne i wykwintne dania.  Niedawno zosta³ uruchomiony luksusowy hotel stanowi±cy bazê dla kongresów i zjazdów, a tak¿e dla turystyki indywidualnej.

fotografie: Marek Sendek

wiêcej: www.niepolomice.com 

 

 
sponsorzy_start_2012.png