Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Patronat

nad Europejskim Festiwalem Ballady „BALLADY EUROPY” sprawuj±
b. Wojewoda Ma³opolski i b. Burmistrz Niepo³omic
p. Stanis³aw Kracik

oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Niepo³omice
Roman Ptak

 

Powitanie 
Polska ma piêkn± tradycjê ¶redniowieczn± i renesansow±, w któr± wpisuje siê okres ¶wietno¶ci Niepo³omic. Bywali tu: Kazimierz Wielki, Ludwik Wêgierski, królowa Jadwiga, W³adys³aw Jagie³³o, W³adys³aw IV, Stefan Batory, Jan III Sobieski, Zygmunt August, August II i August III z dynastii Sasów... Niepo³omice maj± „historyczne prawo” do zorganizowania takiego europejskiego festiwalu balladowego.

Ballada zwi±zana jest z bardzo star±, europejsk± tradycj± opowiadania o ró¿nych krajach, zdarzeniach, uczuciach i sprawach, przy d¼wiêkach instrumentów. Jednocz±ca siê Europa potrzebuje odwo³ywania siê do ¶wietnej przesz³o¶ci i budowania w³asnej, europejskiej, to¿samo¶ci.

¯yczê artystom wspania³ej atmosfery, a widzom wielu wra¿eñ. 

Stanis³aw Kracik
b. Wojewoda Ma³opolski

* * *

Kontakt do UMiG Niepo³omice:
Plac Zwyciêstwa 13, 32-005 Niepo³omice
e-mail: magistrat@niepolomice.nss.pl

tel. (centrala): (12) 2811-260
fax: (12) 2811-991


 
sponsorzy_start_2012.png