Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

7. Ballady Europy 2012
..
afisz2012m.jpg
Dziennikarsk± gwiazd± by³a z pewno¶ci± prowadz±ca pi±tkowy koncert, znana muzyczna dziennikarka radiowa i telewizyjna, pani Maria Szab³owska.

W pi±tkowy wieczór mieli¶my tylko jeden, do¶æ d³ugi, za to bardzo bogaty muzycznie koncert, z³o¿ony z trzech zespo³ów graj±cych rytmy Ameryki Po³udniowej.
Go¶ciem Specjalnym tego wieczoru by³ Konsul Honorowy Republiki Chile w Polsce, p. Andrzej Zdebski.

W sobotê, a¿ trzy koncerty, z których tylko ten wieczorny, galowy, z udzia³em Pete'a Mortona i Edyty Geppert, by³ biletowany.
Ale m³odych balladzistów w koncercie popo³udniowym i Paw³a Orkisza z zespo³em w nocnym balladowaniu, mo¿na by³o pos³uchaæ za darmo.
Zapraszamy!

Niedziela - ca³a po¶wiêcona by³a twórczo¶ci Jacka Kaczmarskiego.
Program przygotowa³a Agencja Artystyczna GAP, z udzia³em studentów trzech krakowskich uczelni: UEK, PWST i ASP, pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera. Ostatnim akordem by³ wieczorny spektakl muzyczny "Arue - tako rzecze Kaczmarski"

 

 
sponsorzy_2012.png