Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

6. Ballady Europy 2011
Plakat informacyjny z programem

plakat_2011.jpg
Gwiazd± pierwszego dnia festiwalu by³ Piotr Polk, znakomicie ¶piewaj±cy aktor.
polk3.jpgPewnie nie wszyscy wiedz±, ¿e na prze³omie lat 80. i 90. wspó³pracowa³ z Agnieszk± Osieck±, bior±c udzia³ w kilkunastu odcinkach telewizyjnego programu "Sentymenty", z Jerzym Satanowskim (w poznañskim Teatrze Nowym), wystêpowa³ w kabarecie Jana Pietrzaka, bra³ udzia³ we wroc³awskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej.
W telewizyjnym serialu "Ojciec Mateusz", z dum± prezentuje mundur polskiej policji, jako serialowy inspektor Mo¿ejko.


Tegoroczna edycja festiwalu opiera siê na nastêpuj±cych za³o¿eniach:

1. Termin: 1-3 lipca 2011
1 lipca 2011 roku rozpoczyna siê czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W wymiarze symbolicznym to jest wielki czas dla Polski, tak niedawno jeszcze tkwi±cej "za ¿elazn± kurtyn±", w ³apach rosyjskiego nied¼wiedzia, gdzie¶ bardzo daleko Europy.
Minê³o zaledwie 21 lat, a Polska zajmuje wa¿ne miejsce w Europie. To wielkie ¶wiêto, zw³aszcza dla tych, którzy pamiêtaj± poprzedni± epokê.
Nie ukrywamy tak¿e, ¿e frakwencja w ubieg³ych latach ci±gle nas nie zadowala³a, st±d poszukiwania lepszego terminu. Mo¿e w wieczory pierwszego weekendu lipca wiêcej mi³o¶ników ballad zechce wybraæ sie do Niepo³omic?

2. Wieczory narodowe - grecki i portugalski.
Poludnie Europy coraz czê¶ciej jest miejscem naszych urlopów i wycieczek. Znamy ju¿ greckie s³oñce, smak portugalskiego porto, go¶cimy od lat w naszym kraju wielu Greków, w ostatnich latach pojawi³o sie w Polsce wiele firm portugalskich i wielu Portugalczyków.
Czas najwy¿szy, ¿eby¶my bli¿ej poznali ich piosenki, ich opowie¶ci o mi³o¶ci i przyja¼ni, o ¿yciu i losie (port. fado).
Obydwie kultury s± znacznie starsze ni¿ nasza, bywa³y te¿ w historii dominuj±cymi w ¶wiecie.
Ciekawe jak to siê wyrazi³o w ich poezji i pie¶niach.

3. Gwiazdy
W sensie medialnym mamy tego roku w Niepo³omicach tylko jedn± gwiazdê.
Piotr Polk - znakomicie ¶piewaj±cy aktor, jest znany ostatnio g³ównie z roli inspektora Mo¿ejko w serialu "Ojciec Mateusz".
Za¶piewa g³ównie piosenki ze swojej nowej p³yty "Mój film", do tekstów Jana Wo³ka, znakomitego niegdy¶ poety i balladzisty, obecnie zajmuj±cego siê g³ównie malarstwem.
Na pewno spodobaj± siê niepo³omickiej publiczno¶ci Joao de Sousa w koncercie portugalskim i grecko-polski zespó³ "Zorba".

4. Bardowie i poetessy
Ale "Ballady Europy" to nie jest festiwal gwiazd.
Tu jest poezja smaku i letni wypoczynek, tu siê unosi zapach metafor, tu s± ¶piewanki i rado¶æ muzykowania, to jest miejsce dla balladowych mistrzów. Tu wystêpuj± bardowie i poetessy. W tym roku:
- Agnieszka Chrzanowska (w koncercie greckim) - krakowska pie¶niarka i aktorka,
- Ola Kie³b
- niegdy¶ po³owa Starego Dobrego Ma³¿eñstwa, dzi¶ samodzielna poetka i artystka wystepuj±ca z ró¿nymi muzykami,
- Kinga Rataj (w koncercie portugalskim) - znakomita piosenkarka, wspó³pracuj±ca z "Piwnic±..."
- "Ma³¿eñstwo z rozs±dku" - grupa balladowa ze ¦l±ska, w stylu i w klasie ubieg³orocznych naszych go¶ci "Dzieñ dobry" oraz wspomnianego ju¿ SDM
- "Do Góry Dnem" - szczeciñska grupa muzyczna, z nurtu popularnej do niedawna piosenki turystycznej.

Wreszcie Pawe³ Orkisz do poduszki, w sobotni wieczór :-)))

 

 

 
sponsorzy_2011.png