Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

5. Ballady Europy 2010
Podsumowanie
zdjêcia i minifilmy z 5. festiwalu "Ballady Europy" - Niepo³omice 2010

5. festiwal "Ballady Europy" odbywa³ siê w dniach 16-18 lipca 2010.

01_ferenc.jpgPrzez dwa pierwsze dni dzia³y siê rzeczy niesamowite... piêkne, cudowne, wspania³e.
Pogoda - wymarzona, powietrze ¶piewa³o, niemal czuæ by³o jak niepo³omicki zamek oddycha pradawn± puszcz± i balladami.

Trzeciego dnia od rana w Krakowie deszcz,
a przelotnie ulewy.
Kto w taki dzieñ wyjdzie z domu, na d³u¿szy czas? - Przyszli nawytrwalsi.
Popo³udniowy koncert z piosenkami Grechuty - jeszcze by³ super, z rozpêdu. Za to wieczorny koncert by³ wspaniale zastawion± uczt± dla zbyt ma³ej ilo¶ci ludzi! Ech, ta polska pogoda!
Dobrze, ¿e zostan± z nami piosenki norymberskiej grupy B3B1B.

04_dwie_radosci.jpg
Wieczór wêgierski - to by³a wielka rado¶æ ogl±dania wspó³pracy scenicznej Ferenca Sebö i zespo³u Brathanki. Dwa gatunki, dwa ró¿ne style. Sebö z zespo³em - piêkna ballada folkowa z u¿yciem starych, autentycznych instrumentów. Natomiast Brathanki - ¿ywio³owa ballada rockowa. Ten sam motyw muzyczny s³yszany najpierw w jednej oprawie, potem w drugiej. Przepiêkne.
Ale i tak najwa¿niejsze by³o jeszcze co¶ innego: Ferenc Sebö jest autentycznie zadowolony, ¿e jego melodie gra dobry zespó³ zagraniczny. I to jak gra! Za¶ Brathanki by³y autentycznie wzruszone i szczê¶liwe, ¿e maj± swojego "mistrza" na scenie w Polsce, w tak piêknym miejscu.
A to wszystko: wzruszenie, rado¶æ ze wspólnego muzykowania i wzajemny szacunek przenosi³o siê ze sceny na publiczno¶æ.

jopek_084.jpgDrugiego dnia zupe³nie inny koncert, "Klimaty", z subteln± Basi± Sobolewsk±, niezwykle starann± King± Rataj, dowcipnie prowadz±cym ten koncert Tadeuszem £omnickim oraz cudownie ¶piewaj±c± Ann± Mari± Jopek.
Uczta muzyczna pod ka¿dym wzglêdem.

W "Nocnym Balladowaniu" mia³ wyst±piæ Pawe³ Orkisz, z przebojami dotychczasowych festiwali. Wyst±pi³, a jak¿e, roz¶piewa³ i chyba w pe³ni nasyci³ publiczno¶æ, która w liczbie ok. 250 osób poczeka³a na ten koncert jeszcze jakie¶ pó³ godziny po zej¶ciu AMJ ze sceny.
Ale to nie by³ jeszcze koniec.
Ok. 1.30 na scenê niespodziewanie wysz³a jeszcze raz Anna Maria Jopek, razem ze swoim znakomitym gtarzyst±, Markiem Napiórkowskim i wspólnie z Orkiszem dali balladowy koncert jam'owy na dwa g³osy. Gitarami solowymi wymieniali siê Napiórkowski z Cichoniem, na kontrabasie gra³ Janek Gonciarczyk, a przez publiczno¶æ przebiega³y fale rado¶ci i ekscytacji.
Niech ¿a³uj± ci, którzy wcze¶niej musieli wyj¶æ!
Takie rzeczy ogl±da siê rzadko, bo nie mo¿na ich kupiæ, ani zaplanowaæ.

Trzeciego dnia odby³y siê 2 koncerty.
Najpierw "Dzieñ dobry, Panie Marku" z piosenkami Marka Grechuty, potem "Wieczór Niemiecki".
W pierwszym gwiazd± by³ zespó³ "Dzieñ Dobry" - znakomici, pe³ni temperamentu i autentycznej rado¶ci z grania, muzycy z Bielska-Bia³ej.

b3b1b_164.jpgPo³owê przyjemnosci ze s³uchania m±drych i piêknych ballad niemieckich w wykonaniu:
- Kuby Kubowicza (wiersze poetów niemieckich),
- El¿biety Wojnowskiej (songi Brechta)
- grupy B3B1B z Norymbergi,
zepsu³ nam rzêsisty deszcz.

By³ to jednak niezapomniany i bardzo piêkny wieczór. Piêkny wizualnie, plastycznie... (zdjêcie z prawej).
- A gdzie publiczno¶æ? - spytacie...
- Widzowie schowali siê pod kru¿gankami. A tam zmie¶ci siê na stoj±co pewnie ok. 400 osób. 

zdjêcia: Marek Sendek

* * *

I jeszcze kilka uwag ogólnych:  
1. W 2010 roku zdecydowali¶my siê na bardziej "ludyczny" charakter festiwalu: mniej balladzistów, du¿e nazwiska.

2. Festiwale oddychaj± gwiazdami, wiêc i my mieli¶my kilku takich artystów, których nazwiska powinny przyci±gn±æ publiczno¶æ.
Wieczór wêgierski - Ferenc Sebö i zespó³, który od lat ¶piewa u nas motywy z jego melodii, Brathanki.
Wieczór niemiecki - znakomici Armin Bach, Stefan Kugler i Martin Waloschik w grupie Bach3Barden1Band.
Wieczór polski - cudowna Anna Maria Jopek.  Do tego piosenki Marka Grechuty w niedzielnym koncercie popo³udniowym.

3. Frekwencja by³a ¶rednia, na pewno ni¿sza niz oczekiwali organizatorzy. Najwiêcej widzów zgromadzi³ koncert AM Jopek. Zaskakuj±ca by³a tak¿e ogromna frekwencja podczas nocnnego balladowania prowadzonego przez P. Orkisza.

4. Pod wzglêdem muzycznym chyba najciekawszy by³ koncert wêgierski, co wynika³o ze zderzenia dwóch form muzycznych w tych samych kompozycjach Ferenca Sebö.

wiêcej: w zak³adkach (z lewej).
 
sponsorzy_2010.png