Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

4. Ballady Europy 2009
17-19 lipca 2009 w Niepo³omicach

Uwaga: oprócz poni¿szych wiadomo¶ci w skrócie, zagl±dajcie te¿ do zak³adek, które Wam siê wy¶wietli³y po lewej stronie: aktualno¶ci, koncerty, arty¶ci, grafika...)

Tegoroczny festiwal "Ballady Europy" odbywa siê w trzeci weekend lipca.
Bilety na poszczególne koncerty kosztuj± od 20 do 35 z³, karnet dla doros³ych - 100 z³ (5 koncertów).

Nocnego balladowania, mo¿na s³uchaæ za darmo !!! Kto wie, czy nie ostatni rok. W przysz³ym roku wprowadzimy jednak pewnie jak±¶ symboliczn± op³atê...
W³a¶nie te nocne koncerty powinny byæ dla mi³o¶ników ballad najciekawsze. Przecie¿ niektórzy wykonawcy w koncercie biletowanym ¶piewaj± po 1-2 utwory nie swojego autorstwa, a w nocy wyst±pi± z recitalem w³asnych pie¶ni!

W pi±tek mamy:
- otwarcie festiwalu
- koncert pie¶ni angielskich - udzia³ m.in. Pete Morton i Stanis³aw Soyka 
- nocne balladowanie - m.in. Grzegorz Marchowski i Maria Krawczyk
= 6 godzin ballad.

W sobotê
- po poludniu "Poetessy" - ¶piewaj± kobiety: Ela Adamiak, Basia Stêpniak-Wilk, Anna Treter oraz kilka m³odszych, m.in. Natalia Orkisz (tak, tak, córka)
- wieczorem koncert piosenek francuskich - Joanna Rawik i arty¶ci warszawscy
- nocne balladowanie - m.in. Piotr Bakal i Tolek Muracki
= 9 godzin ballad.

W niedzielê:
- najpierw - nie tylko dla seniorów - polskie pie¶ni kresowe: Kazimierz Madej i Loch Camelot
- w Koncercie Galowym - Robert Kasprzycki, Andrzej Korycki, JJ Nale¿yty i Czerwony Tulipan oraz Pawe³ Orkisz
= 5 godzin ballad.
W niedzielê tak¿e poka¿emy dwa filmy: o Bu³acie Okud¿awie i przekrojowy, o bardach rosyjskich,

Tuz obok Puszcza Niepo³omicka, rowery, spacery, basen. Niedaleko Kraków, ciut dalej Gorce, Beskidy i Tatry.

Zapraszamy na relaks i ucztê rodem z eleganckiej Krainy £agodno¶ci.

 
sponsorzy_2009.png