Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

1. Europejski Festiwal Ballady

W dniach 15-17 wrze¶nia 2006 roku zorganizowalismy 1. festiwal „Ballady Europy”. 

Od pocz±tku uznali¶my, ¿e g³ównymi celami festiwalu s±:
- prezentacja ballad jako ¶piewanych opowie¶ci poetyckich, zarówno dawnych, jak i wspó³czesnych – dla bardziej wymagaj±cego widza, który nie chce mieszkaæ pod namiotem, albo na jachcie, wêdrowaæ z plecakiem, albo t³oczyæ siê w jakiej¶ dusznej sali koncertowej
- wykreowanie nowego, oryginalnego festiwalu, jakiego nie ma w Europie
- idea jednoczenia siê Europy wokó³ jej w³asnych tradycji kulturowych (pie¶ni trubadurów i truwerów)
- promocja Niepo³omic w Ma³opolsce i w Europie.

Chcemy, aby w ramach "Ballads of Europe" odbywa³y siê imprezy g³ówne:
- koncerty Gwiazd europejskich i ¶wiatowych
- koncerty najlepszych polskich wykonawców tego gatunku
- otwarte konkursy na balladê wspó³czesn± oraz na wykonanie ballad dawnych

oraz imprezy towarzysz±ce (nieco pó¼niej, jak ju¿ festiwal okrzepnie):
- konkursy poetyckie (o „Ber³o Rymarza Królewskiego”), recytatorskie (o „Wachlarz Królowej Bony”), monologi kabaretowe (o „Dzwoneczek Stañczyka”)
- popisy sprawno¶ciowe (turnieje rycerskie, walki ciurów...), taneczne (tañce dworskie),  krasomówcze
- turnieje sportowe (konne, ³ucznicze, szermierskie) i zabawy ludyczne
- targi sztuki ludowej, kiermasze.

Szczególn± okazj± do poznawania dawnych obyczajów i kultury ró¿nych krajów europejskich bêd± Prezentacje Miast Europejskich, wystêpy i zabawy z udzia³em reprezentacji miast partnerskich Niepo³omic i regionów wspó³pracuj±cych z nami z ró¿nych krajów Europy.

Miejscem festiwalu bêdzie dziedziniec Zamku Królewskiego w Niepo³omicach i jego otoczenie: hipodrom, rynek i park miejski.

 
sponsorzy_2006.png