Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

2. Europejski Festiwal Ballady

"Ballads of Europe" 2007

W dniach 21-23 wrze¶nia 2007 odbywa³ siê 2. festiwal „Ballady Europy”.  

W pi±tek mieli¶my Zembatego z Cohenem, w sobotê Awdiejewa i Rosjan, w niedzielê SDM – jako gwiazdy. 

Festiwal otworzy³ Burmistrz Niepo³omic, p. Stanis³aw Kracik, a wokó³ estrady zgromadzi³a siê elitarna publiczno¶æ. To te¿ wa¿ne: u nas s³ucha siê ballad w znakomitym towarzystwie! 
Koncerty uda³y siê znakomicie pod wzglêdem muzycznym, widaæ by³o, ¿e wykonawcy czuj± siê u nas znakomicie. Tu naprawdê czuje siê atmosferê ¶wiêta balladowego. Ka¿dy z wykonawców stara siê jak mo¿e i nikt nie lubi schodziæ ze sceny! 
By³o piêknie, ksiê¿ycowo. Przepiêkny by³ widok z lo¿y sponsorskiej, z kru¿ganków zamkowych na estradê w dole i zas³uchany ksiê¿yc tu¿ nad dachem.
Publiczno¶æ dopisa³a, choæ w dwa pierwsze wieczory by³o jej mniej, piêkne ¶wiat³a sceniczne, dobra s³yszalno¶æ, znakomita oprawa dziedziñca.
Pogoda sprzyja³a, bo dni by³y s³oneczne, lecz po 22.00 trzeba by³o wracaæ!  

 
sponsorzy_2007.png